>TK001 takadatek/rosho (ita)   http://www.archive.org/details/TakadatekVsFabioRosho-Tk001
>TK002

sanfeel

(ita)

http://www.archive.org/details/tk002Sanfeel-streetKarmaEp-Tk002
>TK003 pollux
(france) 
http://archive.org/details/tk003Pollux-Exist-Tk003
>TK004

ninja16

(ita)

http://www.archive.org/details/tk004Ninja16-KillTheNinja-Tk004_451
>TK005 pfl11
(ita) 
http://archive.org/details/tk006Pfl-Vol.1-tk006-
>TK006

emer+

(ita)

 http://www.archive.org/details/tk007Emer-LentamenteBrucia-Tk007
>TK007

matte2nd
(ita) 

http://archive.org/details/tk007Matt2nd-Matt2nd-Tk007-
>TK008

pfl11/silent bus
(ita) 

http://archive.org/details/tk009Nightfallpfl11silentBus-tk009-
>TK009

kiubix
(ita) 

http://archive.org/details/tk011Kiubyx-FirstEp01-Tk011-
>TK010

xenodrome
(ita) 

http://archive.org/details/tk012Xenodrome-TheAgeOfTheFadeEp-Tk012
>TK011

schyzo
(slovakia) 

http://archive.org/details/Schyzo-NebulaEp-tk011
>TK012

milkelinik
(ita) 

http://archive.org/details/Mikelinik-LostInTheForestEp-tk012
>TK013

wobble one
(ita) 

http://archive.org/details/WobbleOne-W-tk013
>TK014

ofo
(mexico) 

http://archive.org/details/Ofo-RunawayAnotherTimeEp
>TK015

mindtrax
(ita) 

http://archive.org/details/Mindtrax-TheLiquidMindAreBack-Eptk015
>TK016

nuclearchild
(ita) 

http://archive.org/details/Nuclearchild-Ep-Tk016
>TK017

mugen
(ita) 

http://archive.org/details/Mugen-Ep-Tk017
>TK018

emix
(ita) 

http://archive.org/details/Emix-ConsolidatedEp-Tk018

>TK019

irontech

(slovakia)

 http://archive.org/details/Irontech-Ep01-Tk019
>TK020

nebulist

(uk)

http://archive.org/details/Nebulist-CatatonicAcidRelapseEp-tk020
>TK021 onesnzeros
(usa) 
http://archive.org/details/Onesnzeros-DarkRimesEptk021
>TK022 4ng4
(austria) 
 http://archive.org/details/4ng4-ExitusEp-tk022
>Tk023 ray-x
(italy) 
http://archive.org/details/Ray.x-CockroachesEptk023
>TK024 cyclic backwash
(france) 
http://archive.org/details/CyclicBackwash-BraincrunchingEp-Tk024
>TK025 didi er
(italy) 
http://archive.org/details/DidiEr-AliensPlanEp-tk025
>TK026 federico fedex
(italy) 
http://archive.org/details/FedericoFedexAfterlifeEp-tk06
>TK027 bugh
(italy) 
http://archive.org/details/Bugh-lokatekSystemEp-tk027
>TK028 kanista
(new zeland) 
http://archive.org/details/Kanista-PetroglyphEptk028
>TK029 4albe
(italy) 
 http://archive.org/details/4albe-Eptk029
>TK030 Antelikteram
(italy) 
http://archive.org/details/Antelikteram-ChronosEp-tk030
>TK031 Mörderain
(italy)
http://archive.org/details/Mrderain-HybridCreatureEp-tk031
>TK032 Davidoid
(italy) 
http://archive.org/details/Davidoid-MechanicsNeurotomyEp-tk032
>TK033 Volm
(greece) 
http://archive.org/details/Volm-OverthrowEptk033
>TK034 Not
(italy) 
http://archive.org/details/Not-Ur1ofusEp-tk034
>TK035 Benzedrine
(usa) 
http://archive.org/details/Benzedrine-Benzedrine-TupacYellingWipeThatShitEp-tk035
>TK036 Amianthum
(italy) 
http://archive.org/details/Amianthum-CosmicErrorEp-tk036
>TK037 M4t & Gbee
(italy) 
http://archive.org/details/M4tGbee-PanicSignsEp-tk037
>TK038 Bassound
(italy) 
http://archive.org/details/Bassound-TheDarkSideOfLuniEp-tk038
>TK039 Doctor Doomstep
(Poland) 
 http://archive.org/details/DoctorDoomstep-DarkParasiteEp-tk039
>TK040 Munix
(Italy) 
http://archive.org/details/Munix-RumblingUndergroundEptk040
>TK041 Anarkya
(France) 
http://archive.org/details/Anarkya-SongeDeNoctambuleEp-tk041
>TK042 Joshua
noise squad
(Italy) 
http://archive.org/details/JoshuaNoiseSquad-TravelGrooveEp-tk042_396
>TK043 Tura
(Italy) 
http://archive.org/details/Tura-ReversConnectionEp-tk043
>TK044 N-confortable
(Italy) 
http://archive.org/details/N-confortable-DramaOnTheBusEp-tk044
>TK045 Acca
(Italy) 
http://archive.org/details/Acca-TeknoSandwichEp-tk045
>tk046 Andre Lanine
(Belgium) 
http://archive.org/details/AndreLanine-ScribblesEp-tk046
>TK047 Adreim999
(Spain) 
http://archive.org/details/Adreim999-AggressivePhilosopyEp-tk047
>TK048 Herotech
(Italy) 
http://archive.org/details/Herotech-interdictedZoneEp-tk48
>TK049 Vikkei
(Italy) 
http://archive.org/details/Vikkei-F.i.g.a.Ep-tk049
>TK050 Breeno
(Italy)
http://archive.org/details/Breeno-Disenchant-tk050